.st0{fill:#FFFFFF;}

Tin tức

ePacific Telecom tại trợ họp trực tuyến kế hợp livestream Đại hội VIA lần thức III và sự kiện Internet Day 2020

Họp trực tuyến kết hợp với livestream là xu hướng và thực tế sinh động, hiệu quả danh cho các doanh nghiệp tổ chức khi tổ chức sự kiện dưới hình thức kết hợp offline và online. Công nghệ này không những giúp kết nội nhiều điểm cầu với điểm cầu chính nơi tổ chức sự kiện và các điểm cầu từ xa, đồng thời phát livestream cho nhiều người cùng xem và tương tác với ban tổ chức.

ePacific Telecom hân hạnh tài trợ toàn bộ hệ thống trang thiết bị và dịch vụ để thực hiện họp trực tuyến kết hợp với livestream sự kiện Internet Day 2020 năm nay

Dưới đây là một số hình ảnh hậu trường

Tại Việt Nam, năm 2020 được coi là là năm Chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động mạnh mẽ chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số. Vào ngày 03/06/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số là chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số. Nhằm hưởng ứng quyết tâm mãnh liệt nhằm Chuyển đổi số bằng việc dấn thân sáng tạo công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam để xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng trong thời đại số, Ban tổ chức Internet Day lần thứ 9 quyết định chọn “Hiện thực hóa khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam” (Digital Transformation in Vietnam: from Aspiration to Reality) làm chủ đề chính của chương trình.

>