.st0{fill:#FFFFFF;}

Tin tức

Demo Trợ lý chuyên viên với Trí tuệ nhân tạo eGPT

 Mời bạn cùng thử nghiệm Trợ lý số chuyên viên cùng với eGPT


TRỢ LÝ CHO CHUYÊN VIÊN

Nguồn dữ liệu: kết nối DBMS/API với dữ liệu chuyên viên

Mô hình sử dụng: GPT (local)

Thuật toán phân tích câu hỏi theo ngữ nghĩa tự nhiên và tìm kiếm trong CSDL (API) để trả lời

Câu hỏi mẫu:

1.  Hồ sơ đang xử lý đến bước nào? (mã hồ sơ mẫu: 000.00.14.H20-230411-0002)

2. Ai đang xử lý?

3. Có bao nhiêu hồ sơ đang xử lý?

4. Có bao nhiêu hồ sơ đang quá hạn?


    Trợ lý số chuyên
           

Trợ lý số chuyên viên


               
>