.st0{fill:#FFFFFF;}

Khái niệm vào mô hình tổng tổng quát

>